Accepted Papers

 • Yinquan Lu, Haonan Lu, Guirong Fu and Qun Liu. KELM: Knowledge Enhanced Pre-Trained Language Representations with Message Passing on Hierarchical Relational Graphs.[paper]
 • Xuefeng Bai, Yulong Chen, Linfeng Song and Yue Zhang. Semantic Representation for Dialogue Modeling.[paper]
 • Shengyao Lu, Bang Liu, Keith G. Mills, Shangling Jui and Di Niu. R5: Rule Discovery with Reinforced and Recurrent Relational Reasoning.[paper]
 • Yuxian Meng, Shi Zong, Xiaoya Li, Xiaofei Sun, Tianwei Zhang, Fei Wu and Jiwei Li. GNN-LM: Language Modeling Based on Global Contexts via GNN.[paper]
 • Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang and Iryna Gurevych. Structural Adapters in Pretrained Language Models for AMR-to-Text Generation.[paper]
 • Abhay M Shalghar, Ayush Kumar, Shobha G, Balaji Ganesan, Aswin Kannan and Akshay Parekh. Document Structure aware Relational Graph Convolutional Networks for Ontology Population.[paper]
 • Kunze Wang, Soyeon Caren Han, Siqu Long and Josiah Poon. ME-GCN: Multi-dimensional Edge-Embedded Graph Convolutional Networks for Semi-supervised Text Classification.[paper]
 • Yuchen Zeng, Yelman Khan, Shufan Wang, Veronika Thost and Tengfei Ma. Combinatorial Scientific Discovery: Finding New Concept Combinations Beyond Link Prediction.[paper]
 • Zhibin Chen, Yansong Feng and Dongyan Zhao. Entailment Graph Learning with Textual Entailment and Soft Transitivity.[paper]
 • Xin Xie, Ningyu Zhang, Zhoubo Li, Shumin Deng, Hui Chen, Feiyu Xiong, Mosha Chen and Huajun Chen. From Discrimination to Generation: Knowledge Graph Completion with Generative Transformer.[paper]
 • Ran Song, Shizhu He, Suncong Zheng, Shengxiang Gao, Kang Liu, Jun Zhao and Zhengtao Yu. Ontology-guided and Text-enhanced Representation for Knowledge Graph Zero-shot Relational Learning.[paper]